Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu Za Kraków (pod domeną zakrakow.pl) zwanego w dalszej części Serwisem, określa prawa i obowiązki osób korzystających ze strony i zwanych dalej Użytkownikami, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela i administratora Serwisu, zwanego dalej Właścicielem Serwisu.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odwiedzanie Serwisu i korzystanie z niego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu i powiadomianie Użytkowników tylko w przypadku istotnych zmian brzmienia.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Warunki niezbędne do korzystania z Serwisu to posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową. Do aktywnego korzystania z Serwisu obejmującego dodawanie obiektów do bazy danych, komentowanie treści niezbędne jest posiadanie działającego konta e-mail.
 3. Rejestracja konta nie jest wymagana w przypadku korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu to jest  wyszukiwania, przeglądania treści, oznaczania treści.
 4. Zaawansowane korzystanie z Serwisu, obejmujące dodawania przez Użytkowników nowych treści, obiektów, zdjęć, mediów, adresów, komentarzy oraz utworzenie profilu Użytkownika, tworzenia list ulubionych obiektów wymaga rejestracji i utworzenia konta Użytkownika.
 5. Niedopuszczalne są działania prowadzące pośrednio lub bezpośrednio do utrudnień w działaniu Serwisu, jego zasobów i godzące w imię Właściciela oraz członków społeczności Serwisu. Działania takie będą karane przez Właściciela z odpowiednia surowością i zasadami obowiązującego prawa (zaczynając od usunięcia konta Użytkownika).
 6. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników tylko we własnym zakresie.
 8. Umieszczając materiały w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Właściciela oraz innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 9. Umieszczając materiały w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych materiałów przez Właściciela.
 10. Użytkownik może w każdym czasie bez podania przyczyny usunąć swoje Konto.
 11. Zabrania się wykorzystywania Konta w celach prowadzenia działalności komercyjnej, w szczególności w celu zamieszczania reklam.

Blokowanie i usuwanie konta

Właściciel ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek i renomę Serwisu.

Właścicel ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie Konta Uzytkownika.

UDZIELENIE LICENCJI

Użytkownik poprzez umieszczenie zasobów w postaci tekstu, zdjęć, obrazów, plików dokumentów w Serwisie udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych zasobów.

PRYWATNOŚĆ

 1. Dokonujące rejestracji w Serwisie, w szczególności poprzez otwarcie Konta, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Administratora i Właściciela.
 2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, przetwarze i przechowuje je zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Serwisu.
 3. W przypadku powzięcia wiadomości, iż Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Serwis w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Administrator i Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób umożliwiający ustalenie odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia w celach dowodowych otrzymanych wiadomości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności za przerwy w dostępie do Serwisu, wynikające z dokonywania konserwacji, zmian i ulepszeń w systemie.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników umieszczane w Serwisie.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za efekty korzystania z Serwisu przez Użytkownika na niezabezpieczonym odpowiednim programem antywirusowym komputerze podłączonym do sieci Internet.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedochowania należytej staranności przez Użytkownika podczas zabezpieczenia, przechowywania, bądź przekazywania danych poufnych związanych z jego kontem. profilm osobistym.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron, serisów i portali internatowych, których odnośniki i elementy kodu zawiera niniejszy Serwis.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczegółności za łamanie praw autorskich, naruszanie dóbr osobistych, pomawianie, ujawnianie informacji poufnych.
 7. Zakłócenia, awarie i błędy w działaniu Serwisu można zgłaszać Właścicielowi Serwisu poprzez formularz zgłoszeniowy.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie odpowiedź na powiadomienie o błędach tylko w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza tych, których rozwiązanie będzie wymagało kontaktu z osobą zawiadamiającą.
 9. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.